Regulamin sprzedaży

Dzień dobry!

 

Nazywam się Zuzanna Rogowska i jestem twórcą produktów elektronicznych, które sprzedaję za pośrednictwem mojego sklepu dostępnego pod adresem https://merelysusan.com.

 

Jest mi niezwykłe miło, że obdarzyłeś mnie swoim zaufaniem i jesteś zainteresowany zakupami w moim sklepie. Sklep zarejestrowany jest na następujące dane: Firma Merely Susan Zuzanna Rogowska, ul. Armii Poznań 17, 05-092 Łomianki , NIP: 1182184519.

 

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach płatności dostępnych w sklepie, czy postępowaniu reklamacyjnym.

 

W razie jakichkolwiek pytań jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail:

office@merelysusan.com

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów

Zuzanna

Regulamin sprzedaży

I. Najważniejsze informacje

 1. Produkty są sprzedawane przez Zuzanna Rogowska prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ,,Merely Susan Zuzanna Rogowska”, NIP: 1182184519, . Armii Poznań 17, 05-092 Łomianki, e-mail: office@merelysusan.com

II. Podstawowe pojęcia:

 1. Kupującym jest osoba dokonującą zakupu produktu, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwana dalej też Klientem.
 2. Konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową
 3. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Kupujący otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego; format pliku zależny jest od zawartości Materiału (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video),
 4. Usługa – Usługi świadczone przez Sprzedawcę, które mogą być przedmiotem zamówienia takie jak np. usługa konsultacji/Pakiet konsultacji;
 5. Produkt – produkty elektroniczne i usługi oferowane przez Sprzedawcę;
 6. Platforma – platforma internetowa działająca pod adresem: https://merelysusan.thinkific.com/
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży;
 8. Sklep/strona – strona, na której prowadzona jest sprzedaż;
 9. Dzień – oznacza dzień roboczy, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 10. Warunki realizacji umowy określa Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie produktu.
 11. Umowa na produkt zostaje zawarta z chwilą dokonania skutecznej wpłaty przez Kupującego (o ile indywidualne ustalenia nie wskazują inaczej).
 12. Ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa.

III. Zasady zakupu produktu, czyli jak złożyć zamówienie

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie lub na Platformie.
 3. Kupujący może założyć konto z poziomu Sklepu lub Platformy.
 4. W celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym, należy:
 • wybrać produkt, który chce się kupić spośród opcji dostępnych na stronie poprzez dodanie go do koszyka,
 • następnie należy przejść dalej przez proces zakupowy zgodnie z instrukcjami,
 • uzupełnić formularz zamówienia,
 • zaakceptować Regulamin i dokonać płatności,
 • po dokonaniu płatności, Sprzedawca prześle Kupującemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

IV. Zasady płatności za produkt, czyli jak opłacić zamówienie

 1. Płatności za produkt można dokonać za pomocą: przelewu elektronicznego (szybkich przelewów) za pośrednictwem platformy:
 • PayPal  udostępnionej przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
 • Tpay  (Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu).
 • Stripe
 1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu i na Platformie oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 2. Płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
 3. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą dokonania skutecznej płatności.

V. Termin realizacji umowy, czyli kiedy otrzymam produkt

 1. Szczegółowe warunki dot. realizacji umowy opisane są w opisie produktu oraz w niniejszym Regulaminie.
 2. W przypadku rozbieżności między treścią Regulaminu a opisem produktu, w szczególności w zakresie terminu realizacji, wiążący jest opis produktu. W przypadku rozbieżności między treścią indywidualnych uzgodnień, a Regulaminem lub opisem produktu, wiążące są indywidualne uzgodnienia.


Produkty fizyczne

 1. Termin, w którym Kupujący otrzyma przesyłkę, jest uzależniony od wskazanego przez Sprzedawcę terminu przygotowania zamówienia, a następnie od terminu dostawy przewidzianego dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 2. Termin na realizację zamówienia, w tym na dostawę produktów należy liczyć od dnia zawarcia umowy.
 3. Sprzedawca wskazuje na swojej stronie informacje dotyczące:
 • terminu przygotowania zamówienia przez Sprzedawcę oraz
 • terminu dostawy produktów przez Dostawcę w dniach roboczych – w zależności od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy. 
 1. Czas realizacji zamówienia wynosi zazwyczaj od 24h do 72h, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, chyba że w opisie produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. Na czas realizacji zamówienia składa się czas przygotowania zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę
 2. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy InPost, według wyboru Kupującego dokonanego przy składaniu zamówienia.
 3. Dostawa jest realizowana na adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia lub do punktu odbioru wskazanego przez Kupującego – w zależności od wybranego sposobu dostawy.
 4. W razie problemów z dostarczeniem przesyłki przez Dostawcę, takich jak m.in. nieobecność Kupującego pod wskazanym adresem, Dostawca pozostawia awizo pod wskazanym adresem lub telefonicznie ustala inny termin, w którym możliwe będzie dostarczenie zamówienia. W przypadku nieodebrania zamówienia w wyznaczonym terminie, zamówienie zostanie odesłane do Sprzedawcy. Po odesłaniu zostanie ustalony z Kupującym nowy termin dostawy oraz określone zostaną koszty ponownej dostawy.
 5. Kupujący powinien zbadać odebrane zamówienie przy odbiorze przesyłki, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości – ma prawo zażądać od Dostawcy sporządzenia protokołu z odbioru.
 6. Sprzedawca dołącza paragon albo fakturę VAT (zgodnie z wyborem Klienta) dotyczącą zamówienia.

Produkty elektroniczne/Kursy

 1. W przypadku zakupu produktu uwzględniającego produkt elektroniczny, dostęp do produktu zostanie udzielony Kupującemu niezwłocznie po dokonaniu skutecznej płatności. Produkt będzie udostępniony w ramach Konta Użytkownika. Dodatkowo, produkt będzie przesłany na podany przez Kupującego adres e-mail z zastrzeżeniem ust. 4 .
 2. W przypadku produktu takiego jak np. kursy lub inne produkty, w ramach których treści z uwagi na specyfikę produktu będą udostępniane systematycznie – produkt ten zostanie udostępniony Kupującego zgodnie z przewidzianym harmonogramem.
 3. Rok dostępu należy rozumieć jako rok kalendarzowy licząc od dnia dokonania skutecznej płatności;

Abonament z dostępem do platformy Merely Create

 1. Dostęp do zawartości Platformy możliwy jest w ramach trzech pakietów do wyboru: abonamentu na okres 1 miesiąca; abonamentu na okres 3 miesięcy lub abonamentu na okres 6 miesięcy, lub w innych opcjach wskazanych na stronie.
 2. Ceny pakietów prezentowane są Kupującemu na stronach Platformy oraz w trakcie składania zamówienia.
 3. Dostęp do zawartości Platformy zostanie przyznany Kupującemu niezwłocznie po wniesieniu na rzecz Sprzedawcy opłaty odpowiadającej cenie wybranego przez Kupującego pakietu. Od tego dnia będzie liczony okres dostępu przypisany do zakupionego pakietu.
 4. Po upływie okresu odpowiadającemu zakupionemu pakietowi, Kupujący utraci możliwość dostępu do zawartości Platformy. 
 5. Miesiąc dostępu należy rozumieć jako miesiąc kalendarzowy licząc od dnia dokonania skutecznej płatności.

 

VI. Odstąpienie od umowy, czyli kiedy i jak mogę odstąpić od umowy (dotyczy Konsumentów)

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy/dostarczenia produktu, z zastrzeżeniem ust. 2. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.


Kiedy prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje

 1. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • o dostarczanie produktów elektronicznych, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. tapety, które zawsze są drukowane na zamówienie klienta, tkaniny drukowane na zamówienie klienta lub tkaniny sprzedawane hurtowo i drukowane na zamówienie klienta).

VII. Zasady wnoszenia reklamacji

 1. Sprzedawca dba o to, by dostarczać wysokiej jakości produkty.
 2. Kupujący może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Kupującego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni (w przypadku Konsumentów) rozpatruje reklamacje, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Kupującego lub w inny sposób wskazany przez Kupującego.
 6. Do odpowiedzialności za jakość produktów mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego dot. rękojmi lub odpowiednie dla Konsumenta przepisy europejskie.

VIII. Warunki techniczne

 1. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Kupujących przez osoby nieuprawnione, dlatego Kupujący powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Kupującego z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 2. Dostęp i korzystanie z produktów możliwe jest dla Użytkowników na platformach systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub ich nowszych wersji, na dowolnego typu komputerze spełniającego wymogi ww. systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych o przepustowości co najmniej 700 kilobitów/s, przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych. Niezbędne jest również włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z produktów przez Kupującego należy zwrócić się do BOK na adres: office@merelysusan.com
 3. W celu złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Kupującego aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Z uwagi na to, że zakupione produkty elektroniczne mogą być w formacie PDF*, doc*, mp3*, mp4*, PSD*, AI*. kupujący musi posiadać programy, które obsługują wymienione pliki. Do otwierania plików graficznych polecany jest Adobe Photoshop.
 5. W przypadku gdy opis produktu przewiduje dostęp do grupy na Facebooku lub dostęp do innej platformy, konieczne może być posiadanie przez Kupującego aktywnego konta na ww. platformach.
 6. Do korzystania z produktów elektronicznych/kursów/dostępu do platformy konieczne może być założenie Konta Użytkownika.
 7. W przypadku gdy do uzyskania dostępu do produktów elektronicznych/kursów/dostępu do platformy konieczne będzie założenie Konta, strony zawierają nieodpłatną umowę na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika. Sprzedawca tworzy dla Kupującego podczas składania zamówienia Konto Użytkownika. W tym celu Kupujący podaje adres e-mail, na który zostanie wysłana wiadomość, która zawiera między innymi automatycznie wygenerowane hasło do Konta. Po otrzymaniu tej wiadomości Kupujący powinien niezwłocznie dokonać zmiany hasła.
 8. Konto Użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Kupującego panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenia Konta Klienta. W ramach Konta Użytkownika, Kupujący ma możliwość śledzić historię zamówień, wprowadzać zmiany danych, korzystać z zakupionych produktów.
 9. Kupujący może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania. Kupujący wysyła do Sprzedawcy w tym celu e-mailem oświadczenie o rozwiązaniu umowy. W przypadku gdy produkty są dostępne wyłącznie na platformie, żądanie usunięcia Konta Użytkownika, będzie uniemożliwiało Użytkownikowi korzystanie z produktów.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sprzedawcy nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.
 2. Prawami autorskimi do treści i materiałów zawartych w Serwisie/produktach takich jak produkty elektroniczne, kursy on-line, treści cyfrowe dostępne na Platformie oraz materiały tekstowe, graficznie i zdjęciowe wchodzące w skład produktów fizycznych objęte są ochroną prawa autorskiego, które przysługują Sprzedawcy.
 3. W przypadku gdy Kupujący jest spoza Polski, powinien poinformować Sprzedawcę wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.
 4. W ramach korzystania z produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 5. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji (dotyczy Konsumentów):
 • Konsument ma możliwość polubownego rozpatrywania sporów i rozpatrywania reklamacji, w tym m.in. skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr
 • W przypadku Klientów zamieszkałych na terytorium Polski istnieje możliwość zwrócenia się także do:
 1. stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
 2. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą
 3. powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo,
 • w przypadku innych Klientów, mają oni możliwość korzystania z pozasądowego rozpatrywania sporów i rozpatrywania reklamacji w sposób właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Kupującego Umowy.
 2. Do spraw nieuregulowanych stosuje się m.in. Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub inne odpowiednie dla Konsumenta przepisy europejskie.
 3. Zasady dot. ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mogą Państwo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub w terminie 14 dnia od dostarczenia Produktu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować mnie o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).   

Dane do kontaktu: Zuzanna Rogowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ,,Merely Susan Zuzanna Rogowska”, NIP: 1182184519,ul. . Armii Poznań 17, 05-092 Łomianki, e-mail: merelysusan@merelysusan.com.

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwracam Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostałam poinformowana o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonam przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali mnie Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Zuzanna Rogowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ,,Merely Susan Zuzanna Rogowska”, NIP: 1182184519,ul. . Armii Poznań 17, 05-092 Łomianki, e-mail: merelysusan@merelysusan.com

Odstępuję od umowy sprzedaży z dnia*… następujących rzeczy*… polegającej na*…..        

Imię i nazwisko, adres konsumenta* …

Podpis*… (o ile wysyłane w wersji papierowej)

Data …………………………………………………   

*uzupełnić

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.