Regulamin sprzedaży

Nazywam się Zuzanna Rogowska i jestem twórcą produktów, które sprzedaję za pośrednictwem mojego sklepu internetowego, dostępnego pod adresem merelysusan.com. Jest mi niezwykłe miło, że obdarzyłeś mnie swoim zaufaniem i jesteś zainteresowany zakupami w moim sklepie.

Poniżej znajdziesz regulamin sprzedaży, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach płatności dostępnych w sklepie, czy postępowaniu reklamacyjnym. W każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres e-mail office@merelysusan.com.

Najważniejsze informacje

Sprzedawcą i właścicielem sklepu jest Zuzanna Rogowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Merely Susan Zuzanna Rogowska z siedzibą w 05-092 Łomianki przy ul. Armii Poznań 17, NIP: 1182184519.

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży
 2. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem merelysusan.com
 3. Serwis – serwis, gdzie dostępne są kursy online pod adresem merelysusan.thinkific.com
 4. Kupujący – osoba dokonującą zakupu produktu, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, zwana dalej też Klientem
 5. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy
 7. Umowa – umowa sprzedaży zwarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem
 8. Produkt – produkty fizyczne i elektroniczne oferowane w Sklepie oraz Usługi oferowane przez Sprzedawcę
 9. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Kupujący otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego (format pliku zależny jest od zawartości Materiału np. e-book, format PDF, audio lub wideo, kurs online)
 10. Materiał – treść cyfrowa, którą Klient może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu (istotne właściwości Towarów znajdują się w opisie produktu, a obraz Towaru przedstawiony na stronach Sklepu jest wizualizacją jego rzeczywistego wyglądu i ma charakter jedynie informacyjny)
 11. Usługa – Usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego, które mogą być przedmiotem zamówienia tj. usługa konsultacji
 12. Dzień – oznacza dzień roboczy, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu / Serwisu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 2. Warunki realizacji umowy określa Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie produktu.  
 3. Warunkiem korzystania ze Sklepu / Serwisu jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.
 4. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia Umowy dotyczącej sprzedaży produktów fizycznych dostępnych w Sklepie, dostarczenia treści cyfrowych w postaci kursów on-line oraz innych produktów elektronicznych opisanych na stronach Sklepu.
 5. Za pośrednictwem Serwisu Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia Umowy dotyczącej dostarczenia treści cyfrowych w postaci kursów on-line oraz innych produktów elektronicznych opisanych na stronach Serwisu.
 6. Umowa na produkt zostaje zawarta z chwilą dokonania skutecznej wpłaty przez Kupującego (o ile indywidualne ustalenia nie wskazują inaczej).
 7. W zależności od przedmiotu zamówienia między Kupującym a Sprzedającym może zostać zawarta Umowa określonego rodzaju:
  • w przypadku produktów fizycznych – umowa sprzedaży;
  • w przypadku kursów on-line i innych produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych.
 8. Jeżeli przedmiotem zamówienia są jednocześnie produkty różnego rodzaju, złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku Umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia.
 9. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy, oraz innych Klientów.
 10. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
 11. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z prawem polskim i niniejszym Regulaminem.

§ 3 Składanie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie w Sklepie jako zarejestrowany klient albo jako gość. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu Sklepu.
 2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie należy:
  • wybrać produkty, które chce się kupić poprzez dodanie ich do koszyka, a następnie uzupełnić formularz zamówienia (podać dane konieczne do realizacji zamówienia, wybrać sposób dostawy i metodę płatności),
  • zaakceptować Regulamin (Kupujący powinien uprzednio zapoznać się z Regulaminem), a następnie dokonać płatności za zamówienie, zgodnie z wybraną metodą płatności,
  • po skutecznym dokonaniu płatności Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu; z tą chwilą umowę pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą uważa się za zawartą,
  • po skutecznym dokonaniu płatności, Sprzedawca prześle Kupującemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 3. Kupujący może złożyć zamówienie w Serwisie jako gość. Do korzystania z kursów online konieczne jest założenie Konta Użytkownika. 
 4. Konto Użytkownika oznacza indywidualny dla każdego Kupującego panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenia Konta Klienta. W ramach Konta Użytkownika Kupujący ma możliwość korzystać z zakupionych produktów.
 5. W celu złożenia zamówienia w Serwisie należy:
  • wybrać produkty, które chce się kupić poprzez dodanie ich do koszyka, a następnie uzupełnić formularz zamówienia (podać dane konieczne do realizacji zamówienia i wybrać metodę płatności),
  • zaakceptować Regulamin (Kupujący powinien uprzednio zapoznać się z Regulaminem), a następnie dokonać płatności za zamówienie, zgodnie z wybraną metodą płatności,
  • po skutecznym dokonaniu płatności Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Serwisu z potwierdzeniem zamówienia; z tą chwilą umowę pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą uważa się za zawartą,
  • po skutecznym dokonaniu płatności na adres e-mail podany w formularzu zamówienia zostanie wysłana wiadomość, która zawiera między innymi potwierdzenie, że może korzystać z Materiałów oraz automatycznie wygenerowane hasło do Konta Użytkownika.
  • po otrzymaniu tej wiadomości Kupujący powinien niezwłocznie dokonać zmiany hasła do Konta Użytkownika; Klient ma obowiązek chronić hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim.
 6. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 7. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 11 powyżej.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takiej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy.
 9. Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

§ 5 Płatność za produkt

 1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu i Serwisu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 2. Płatności za produkt można dokonać za pomocą PayPal, Przelewy 24 oraz Stripe.
  • 2.1 Płatność w systemie PayPal realizowana jest przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449.
  • 2.2 Płatności elektroniczne przelewy24 obsługiwane są przez następującego operatora płatności: PayPro SA – z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań.
  • 2.3 Płatności ze Stripe realizowane są przez Stripe Inc – z siedzibą w 354 Oyster Point Blvd South San Francisco, CA 94080 United States.
 3. Płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą dokonania skutecznej płatności.

§ 6 Dostawa

 1. Szczegółowe warunki dot. realizacji umowy opisane są w opisie produktu oraz w niniejszym Regulaminie.
 2. Dostępne metody dostawy produktów fizycznych opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 3. W przypadku rozbieżności między treścią Regulaminu a opisem produktu, w szczególności w zakresie terminu realizacji, wiążący jest opis produktu.
 4. W przypadku rozbieżności między treścią indywidualnych uzgodnień a Regulaminem lub opisem produktu wiążące są indywidualne uzgodnienia.
 5. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej.

§ 7 Produkty fizyczne

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne następuje poprzez wysyłkę zakupionych produktów na adres podany przez Kupującego. Termin na realizację zamówienia, w tym na dostawę produktów należy liczyć od dnia zawarcia umowy.
 2. Termin, w którym Kupujący otrzyma przesyłkę, jest uzależniony od wskazanego przez Sprzedawcę terminu przygotowania zamówienia, a następnie od terminu dostawy przewidzianego dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy. 
 3. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę wynosi od 24 do 96 godzin, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, chyba że w opisie produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin.
 4. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy InPost, według wyboru Kupującego dokonanego przy składaniu zamówienia.
 5. Dostawa jest realizowana na adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia lub do punktu odbioru wskazanego przez Kupującego – w zależności od wybranego sposobu dostawy.
 6. Przesyłka powinna zostać dostarczona do Kupującego w terminie wynikającym z wybranego sposobu dostawy.
 7. W razie problemów z dostarczeniem przesyłki przez Dostawcę takich jak m.in. nieobecność Kupującego pod wskazanym adresem Dostawca pozostawia awizo pod wskazanym adresem lub telefonicznie ustala inny termin, w którym możliwe będzie dostarczenie zamówienia. 
 8. W przypadku nieodebrania zamówienia w wyznaczonym terminie zamówienie zostanie odesłane do Sprzedawcy. Po odesłaniu zostanie ustalony z Kupującym nowy termin dostawy oraz określone zostaną koszty ponownej dostawy.
 9. Kupujący powinien zbadać odebrane zamówienie przy odbiorze przesyłki, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości – ma prawo zażądać od Dostawcy sporządzenia protokołu z odbioru.

§ 8 Kursy online

 1. Realizacja zamówienia obejmującego kurs on-line następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję uzyskania dostępu do zawartości kursu.
 2. Dostęp do kursu on-line odbywa się za pośrednictwem Serwisu. Złożenie zamówienia skutkuje założeniem dla Kupującego Konta Użytkownika w ramach Serwisu umożliwiającego mu uzyskanie dostępu do kursu.
 3. Z chwilą pierwszego zalogowania się do konta użytkownika w ramach Serwisu treści cyfrowe stanowiące zawartość kursu uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.
 4. W przypadku zakupu produktu uwzględniającego kurs online umowa o dostarczenie treści cyfrowych zostaje zawarta na czas jednego roku z chwilą dokonania płatności przez Klienta.
 5. Do korzystania z kursów online konieczne może być założenie Konta Użytkownika.
 6. W przypadku gdy do uzyskania dostępu do kursów online konieczne będzie założenie Konta, strony zawierają nieodpłatną umowę na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika. 
 7. Sprzedawca tworzy dla Kupującego podczas składania zamówienia Konto Użytkownika. W tym celu Kupujący podaje adres e-mail, na który zostanie wysłana wiadomość, która zawiera między innymi automatycznie wygenerowane hasło do Konta. Po otrzymaniu tej wiadomości Kupujący powinien niezwłocznie dokonać zmiany hasła.
 8. Konto Użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Kupującego panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenia Konta Klienta. W ramach Konta Użytkownika, Kupujący ma możliwość śledzić historię zamówień, wprowadzać zmiany danych, korzystać z zakupionych produktów. 
 9. Kupujący zobowiązany jest korzystać z Serwisu w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  • nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w Serwisie jakimkolwiek osobom trzecim,
  • nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 10. W razie korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z ust. 5 powyżej Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do Serwisu.
 11. Kupujący może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania. Kupujący wysyła do Sprzedawcy w tym celu e-mailem oświadczenie o rozwiązaniu umowy.
 12. W przypadku gdy produkty są dostępne wyłącznie na platformie, żądanie usunięcia Konta Użytkownika, będzie uniemożliwiało Użytkownikowi korzystanie z produktów.
 13. W ramach Umowy Sprzedawca dostarcza Klientowi jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Klienta Materiału. Sprzedawca nie ma obowiązku świadczyć na rzecz Klienta jakiejkolwiek pomocy przy korzystaniu z Materiału. Klient może zapewnić sobie pomoc Sprzedawcy w tym zakresie w ramach odrębnego porozumienia ze Sprzedawcą i na warunkach ustalonych indywidualnie ze Sprzedawcą.

§ 9 Produkty elektroniczne

 1. W przypadku zakupu produktu uwzględniającego produkt elektroniczny taki jak e-book, audiobook, webinar itp, dostęp do produktu zostanie udzielony Kupującemu niezwłocznie po dokonaniu skutecznej płatności. 
 2. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
 3. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 2 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.
 4. W ramach Umowy Sprzedawca dostarcza Klientowi jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Klienta Materiału. Sprzedawca nie ma obowiązku świadczyć na rzecz Klienta jakiejkolwiek pomocy przy korzystaniu z Materiału. Klient może zapewnić sobie pomoc Sprzedawcy w tym zakresie w ramach odrębnego porozumienia ze Sprzedawcą i na warunkach ustalonych indywidualnie ze Sprzedawcą.

§ 10 Prawa własności intelektualnej

 1. Materiał stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wszystkie Materiały znajdujące się w serwisie objęte są ochroną prawa autorskiego, które przysługują Sprzedawcy. 
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści zawarte w Sklepie / Serwisie, produkty elektroniczne, kursy on-line, treści cyfrowe dostępne w ramach systemów należących do Sprzedawcy oraz materiały tekstowe, graficznie i zdjęciowe wchodzące w skład produktów fizycznych objęte są ochroną prawa autorskiego, które przysługują Sprzedawcy. 
 3. Materiały można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Sprzedawca nie zezwala na jakiejkolwiek rozpowszechnianie Materiałów zgodnie z ustawą o prawie autorskim.
 4. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 11 Usługi elektroniczne

 1. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego Usługę Elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. 
 2. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. 
 3. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
 4. Usługi Elektroniczne są świadczone na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast Umowy dotyczące sprzedaży produktów oraz dostarczenia treści cyfrowych, które są zawierane za pośrednictwem Sklepu lub Serwisu.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług Elektronicznych, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 6. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 7. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail office@merelysusan.com. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 12 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument lub PNPK, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę na odległość, ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku Umowy sprzedaży) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy (w przypadku Umowy o dostarczenie treści cyfrowych), z zastrzeżeniem ust. 4. 
 2. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedawcę, wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie. 
 3. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu. 
 4. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • o dostarczanie produktów elektronicznych, w tym kursów online, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

§ 13 Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt oraz treść cyfrową wolną od wad, w związku z czym Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego będącego Konsumentem, jeżeli sprzedany produkt, treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). 
 2. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu lub treści cyfrowej, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

§ 14 Wnoszenie reklamacji

 1. Sprzedawca dba o to, by dostarczać wysokiej jakości produkty. Do odpowiedzialności za jakość produktów mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego dot. rękojmi lub odpowiednie dla Konsumenta przepisy europejskie.
 2. Kupujący może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie. 
 3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. 
 4. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Sprzedawca wezwie Kupującego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. 
 5. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni (w przypadku Konsumentów) rozpatruje reklamacje, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Kupującego lub w inny sposób wskazany przez Kupującego.
15 §  Warunki techniczne
 1. Do korzystania ze Sklepu / Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • włączona obsługa JavaScript i Cookies,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie / Serwisie, konieczne jest posiadanie przez Kupującego aktywnego konta poczty elektronicznej. 
 3. Z uwagi na to, że zakupione produkty elektroniczne mogą być w formacie PDF*, doc*, mp3*, mp4*, PSD*, AI*. Kupujący musi posiadać programy, które obsługują wymienione pliki.
 4. W przypadku gdy opis produktu przewiduje dostęp do grupy na Facebooku lub dostęp do innej platformy, konieczne może być posiadanie przez Kupującego aktywnego konta na ww. platformach. 

16 § Postanowienia końcowe

 1. W przypadku gdy Kupujący jest spoza Polski, powinien poinformować Sprzedawcę, wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami. 
 2. W ramach korzystania z produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 3. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji (dotyczy Konsumentów):
  • Konsument ma możliwość polubownego rozpatrywania sporów i rozpatrywania reklamacji, w tym m.in. skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr 
  • W przypadku Klientów zamieszkałych na terytorium Polski istnieje możliwość zwrócenia się także do:
   • a) stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
   • b) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
   • c) powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo.
  • W przypadku innych Klientów mają oni możliwość korzystania z pozasądowego rozpatrywania sporów i rozpatrywania reklamacji w sposób właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. 
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 5. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz PNPK, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Kupującego Umowy.
 7. Do spraw nieuregulowanych stosuje się m.in. Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub inne odpowiednie dla Konsumenta przepisy europejskie. 
 8. Zasady dot. ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16.09.2022.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mogą Państwo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub w terminie 14 dnia od dostarczenia Produktu. W regulaminie sklepu (§ 12) znajdziesz informacje, kiedy prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować mnie o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). 

Adres do kontaktu: office@merelysusan.comPaczkę ze zwracanym produktem należy odesłać na adres: Zuzanna Rogowska, 01-158 Warszawa, ul. Agawy 9/6. Koszt wysyłki leży po stronie Klientki/Klienta. 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od umowy, znajdziesz jako Załącznik 2 do tego Regulaminu.

Nie jest to obowiązkowe, ale będzie mi bardzo miło, jeśli w formularzu podzielisz się ze mną również przyczyną zwrotu – jest to dla mnie cenna informacja, która pomoże mi w tworzeniu coraz lepszych produktów w przyszłości.

Zwracany produkt powinien dotrzeć do mnie w ciągu kolejnych 2 tygodni. Nie wymagam oryginalnego opakowania, jeśli jednak zamówienie zostało dostarczone w pudełku, zachęcam do jego ponownego użycia.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Proces zwrotu należności rozpoczyna się w chwili, gdy Twoja przesyłka zwrotna dotrze na mój adres. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest otrzymanie przeze mnie produktu bez śladów użytkowania i uszkodzeń. 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwracam Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostałam poinformowana o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonam przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali mnie Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Adresat: Zuzanna Rogowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Merely Susan Zuzanna Rogowska z siedzibą w 05-092 Łomianki przy ul. Armii Poznań 17, NIP: 1182184519, e-mail: office@merelysusan.com.

 

Numer faktury …

Odstępuję od umowy sprzedaży z dnia …

Imię i nazwisko …

Adres konsumenta … 

Telefon / Email …

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy …

 

ZWRACANE PRODUKTY:

– Nazwa towaru / cena / ilość / powód zwrotu

– Nazwa towaru / cena / ilość / powód zwrotu

– Nazwa towaru / cena / ilość / powód zwrotu

 

Oświadczam, że zwracany towar nie był przeze mnie używany, a także, że zapoznałem się z warunkami zwrotów określonymi w Regulaminie sklepu.

 

Podpis … 

Data