fbpx

Polityka prywatności iplikócookies 

 

Dane osobowe 

 

Administratorem Twoich danychosobowych wrozumieniu przepisów oochronie danych osobowych jest Zuzanna Rogowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Merely Susan Zuzanna Rogowska, ul Armii Poznań 17, 05-092 Łomianki, NIP: 118-218-45-19, adres e-mail: merelysusan.info@gmail.com. 

 

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowychwskazane są odrębnie wstosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej). 

 

Uprawnienia 

 

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane zprzetwarzaniem Twoich danych osobowych: 

 

 1. prawo dostępu do danych osobowych, 
 2. prawo do sprostowania danych osobowych, 
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, 
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, 
 6. prawo do przenoszenia danych, 
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
 8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłaśCofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

 

Zasady związane zrealizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo wart. 16  21 RODO.W przypadku naruszenia przepisów oochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych kieruj na adres: merelysusan.info@gmail.com. 

 

Bezpieczeństwo 

 

Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa iochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy oochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone znależytą starannością iodpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. 

 

Odbiorcy danych 

 

Twoje dane mogą być przetwarzane przez moich podwykonawców, czyli podmiotów, zktórych usług korzystam przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług czy realizacji zamówień wsklepie internetowym, tj. w szczególności 

 

 1. Mailerlite – UAB “MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 VilniusLithuania  wcelu korzystania zsystemu mailingowego, wramach którego przetwarzane są dane subskrybentónewslettera,  
 2. Web INnovative Software Sp. z o.o, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław  wcelu korzystania zprogramu do fakturowania, wktórym przetwarzane są dane osób, dla których wystawiana jest faktura, 
 3. Biuro księgoweGEBRA Olga Sitarska z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Skibowej 19, NIP: 8991048933  wcelu korzystania zusług zewnętrznego biura rachunkowego, które przetwarza dane klientów widoczne na fakturach, 
 4. Woocommerce – wcelu umożliwienia złożenia zamówienia wsklepie Merely Susan,  
 5. Operatorzy pocztowi i kurierzy .

 

W przypadku MailerLite, a także Google (hosting poczty) dane są przekazywane poza obszar EOG, ale podmioty te przystąpiły do tzw. Tarczy Prywatności, dzięki czemu gwarantuję bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. 

Twoje dane mogą być także przekazywane innym podmiotom współpracującym przy realizacji zleceń w przypadku gdy będzie to niezbędne do tego celu.  

Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony ibezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. 

 

Cele iczynności przetwarzania 

 

Konto użytkownika 

 

Zakładając konto użytkownika, musisz podać dane niezbędne do założenia konta, takie jak adres e-mail, imię inazwisko, dane adresowe, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. Wramach edycji danych konta możesz podać swoje dalej idące dane. 

 

Dane przekazane mi wzwiązku zzałożeniem konta, przetwarzane są wcelu założenia iutrzymywania konta na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej poprzez rejestrację konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

 

Dane zawarte wkoncie będą przetwarzane przez czas funkcjonowania konta. Gdy zdecydujesz się usunąć konto, usunę również dane wnim zawarte. Pamiętaj jednak, że usunięcie konta nie prowadzi do usunięcia informacji ozamówieniach złożonych przez Ciebie zwykorzystaniem konta. Dane w odniesieniu do zamówień są przetwarzane w oparciu o inną podstawę prawną, tj. zawarcie i realizacja umowy w związku z konkretną usługą/produktem.  

   

Zamówienia 

 

Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię inazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. 

 

Dane przekazane mi wzwiązku zzamówieniem, przetwarzane są wcelu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury wmojej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wcelach archiwalnych istatystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 

Dane ozamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, anastępnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń ztytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przeze mnie przetwarzane wcelach statystycznych. Mam obowiązek przechowywać faktury zTwoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, wktórym powstał obowiązek podatkowy. 

 

Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń ztytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych wfakturach do czasu gdy ich przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane.

Twoje dane, po upływie terminu przedawnienia roszczeń ztytułu zawartej umowy mogą być przetwarzane do celów statystycznych,  co następuje w oparciu o uzasadniony interes Administratora przez czas niezbędny do realizacji celu biznesowego lub do czasu wniesienia sprzeciwu. 

 

Newsletter 

 

Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać mi swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera. 

 

Dane przekazane mi podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są wcelu przesyłania Ci newslettera, apodstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. aRODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. 

 

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz zjego otrzymywania cofając zgodę, co spowoduje usunięcie Twoich danych zbazy. 

 

Reklamacje iodstąpienie od umowy 

 

Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz mi dane osobowe zawarte wtreści reklamacji lub oświadczeniu oodstąpieniu od umowy, które obejmuję?? imię inazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy. 

 

Dane przekazane mi wzwiązku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są wcelu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

 

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia oodstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane wcelach statystycznychco następuje w oparciu o uzasadniony interes Administratora przez czas niezbędny do realizacji celu biznesowego lub do czasu wniesienia sprzeciwu. 

   

Komentarze 

 

Jeżeli chcesz dodać komentarz na blogu, musisz wypełnić formularz ipodać wnim swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz. 

 

Dane przekazane mi podczas dodawania komentarza wykorzystywane są wcelu przesyłania Ci newslettera, apodstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. aRODO) wynikająca zdodania komentarza. 

 

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba żcofniesz zgodę lub wcześniej poprosisz ousunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych zbazy. 

   

Kontakt e-mailowy 

 

Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, wtym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, wsposób naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, wtreści wiadomości z własnej inicjatywy możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. 

 

Twoje dane są wtym przypadku przetwarzane wcelu kontaktu zTobą, apodstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO w postaci uzasadnionego interesu Administratora w postaci obsługi potencjalnych Klientów, użytkowników strony i innych platform internetowych/społecznościowych.  

 

Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel wpostaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c f RODO)Dane te są przechowywane do czasu ustania celu biznesowego lub wniesienia sprzeciwu. 

Ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami  

 

Podane przez Ciebie dane mogą być przetwarzane także do celu  ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. w oparciu o uzasadniony interes Administratordo czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. 

 

Administrowanie i zarządzanie stroną i social media 

 

W przypadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych, Twoje dane będą przetwarzane w celu prowadzenia fanpage, komunikacji z Tobą, kierowania do Ciebie treści marketingowych, umożliwienia Ci publikowania komentarzy/dodawania reakcji w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy gdy zdecydujesz się na polubienie strony/wybranie opcji Obserwuj/ dołączenie do Grupy lub w inny sposób zostawisz swoje dane na platformie zarządzanej przeze mnie, np. w formie umieszczenia wpisu lub komentarza, dodania reakcji, itp.. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony/grupy lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu co może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji Lubię to Obserwuj, usunięcie komentarza/wpisu lub w inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez skontaktowanie się ze mną w sposób wskazany w niniejszej Polityce. 

Informujęże zasady odnoszące się do strony/Fanpage/Grupy ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona/ Fanpage/Grupa ustala podmiot zarządzający tymi portalami. 

 

Pliki cookies i inne technologie śledzące 

  

Moja strona podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookiesCookies to To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. Więcej o plikach Cookies dowiesz się tutaj wszystkoociasteczkach. 

 

Niektóre używane przeze mnie cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym iumożliwiają mi rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałcookies). 

 

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej. 

 

Zgoda na cookies. 

 

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plikócookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies zpoziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies zpoziomu swojej przeglądarki albo wogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. Wmenu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności wkorzystaniu zmoich stron, jak również zwielu innych stron internetowych, które stosują cookies. 

 

Cookies własne. 

 

Cookies własne wykorzystuję wcelu zapewnienia prawidłowego działania strony, wszczególności procesu zamówienia ilogowania do konta użytkownika. 

 

Cookies podmiotów trzecich. 

 

Moja strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się zwykorzystywaniem plikócookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plikócookies zostało opisane poniżej. 

 

Google Analytics.

 

Korzystam znarzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre ParkwayMountain View, CA 94043, USA. Działania wtym zakresie realizuję, opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk iich analizie wcelu optymalizacji moich stron internetowych. 

 

Google Analytics wsposób automatyczny gromadzi informacje oTwoim korzystaniu zmojej strony. Zgromadzone wten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google wStanach Zjednoczonych itam przechowywane. 

 

Zuwagi na aktywowaną przeze mnie anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko wwyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google wStanach Zjednoczonych idopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę wramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony zinnymi danymi Google. 

 

Zuwagi na to, że Google LLC posiada siedzibę wUSA iwykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się wUSA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield wcelu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. Wramach umowy pomiędzy USA aKomisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych wprzypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. 

 

Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie zmojej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

 

Wramach Google Analytics zbieram również dane demograficzna oraz dane ozainteresowaniach. Wramach ustawień plikócookies bezpośrednio zpoziomu mojej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie oTobie takich danych, czy nie. 

 

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi zprzetwarzaniem danych wramach Google Analytics, zachęcam do zapoznania się zwyjaśnieniami przygotowanymi przez Google:https://support.google.com/analytics/answer/6004245. 

 

Facebook Pixel.

 

Korzystam znarzędzi marketingowych dostępnych wramach serwisu Facebook izapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California AvePalo Alto, CA 94304, USA. Wramach tych narzędzi kieruję do Ciebie reklamy wserwisie Facebook. Działania wtym zakresie realizuję, opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie wpostaci marketingu własnych produktów lub usług. 

 

Wcelu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań wmojej witrynie, zaimplementowałam wramach moich stron Pixel Facebooka, który wsposób automatyczny gromadzi informacje oTwoim korzystaniu zmojej witryny wzakresie przeglądanych stron. Zgromadzone wten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka wStanach Zjednoczonych itam przechowywane. 

 

Informacje zbierane wramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają mi na Twoją identyfikację. Wiem jedynie, jakie działania podjęłaś wramach mojej strony. Informuję Cię jednak, że Facebook możłączyć te informacje zinnymi informacjami oTobie zebranymi wramach korzystania przez Ciebie zserwisu Facebook iwykorzystywać dla swoich własnych celów, wtym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne ode mnie, ainformacji onich możesz szukać bezpośrednio wpolityce prywatności Facebooka:https://www.facebook.com/privacy/explanation. Zpoziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. 

 

Zuwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibę wUSA iwykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się wUSA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield wcelu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. Wramach umowy pomiędzy USA aKomisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych wprzypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. 

 

Wramach ustawień plikócookies dostępnych zpoziomu mojej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przeze mnie wTwoim przypadku zPixela Facebooka, czy nie. 

 

Narzędzia społecznościowe. 

 

Na moich stronach internetowych używane są wtyczki iinne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Google. 

 

Wyświetlając moją stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie zserwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki iintegrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informacjęże Twoja przeglądarka wyświetliła moją stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu udanego usługodawcy czy nie jesteś uniego akurat zalogowana. Taka informacja (wraz zTwoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się wUSA) itam przechowywana. 

 

Jeśli zalogowałaś się do jednego zserwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej stronie do Twojego profilu wdanym serwisie społecznościowym. 

 

Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając wprzycisk „Lubię to lub Udostępnij, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy itam zachowana. 

 

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane wdanym serwisie społecznościowym iukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel izakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania iwykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa wtym zakresie imożliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane wpolityce prywatności poszczególnych usługodawców. 

 

 

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane wtrakcie odwiedzin na mojej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi wdanym serwisie, to przed wizytą na mojej stronie musisz się wylogować ztego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów. 

 

Pliki i wideo 

 

Pliki osadzam na stronach Google Drive.Jeżeli nie godzisz się na ich załadowanie, powstrzymaj się przed odtwarzaniem i pobieraniem plików. Zachęcamy Cię do zapoznania się ze szczegółami polityki prywatności Google https://policies.google.com/privacy. 

 

Jeżeli nie godzisz się na ich załadowanie plikócookies, powstrzymaj się przed odtwarzaniem plików oraz ich pobieraniem. Jeśli nie chcesz, aby Google przyporządkowywało dane zebrane wtrakcie odtwarzania i pobierania plików na mojej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi wdanym serwisie, to przed wizytą na mojej stronie musisz się wylogować ztego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów. 

 

Pliki oraz wideo osadzam na Adobe Creative Cloud. Jeżeli nie godzisz się na ich załadowanie, powstrzymaj się przed odtwarzaniem wideo oraz odtwarzaniem i pobieraniem innych plików. Zachęcamy Cię do zapoznania się ze szczegółami polityki prywatności Adobe https://www.adobe.com/pl/privacy.html. 

 

Jeżeli nie godzisz się na ich załadowanie plikócookies, powstrzymaj się przed odtwarzaniem wideo.Jeśli nie chcesz, aby Adobe przyporządkowywało dane zebrane wtrakcie odtwarzania i pobierania plików na mojej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi wdanym serwisie, to przed wizytą na mojej stronie musisz się wylogować ztego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów. 

 

Logi serwera 

 

Korzystanie ze strony wiąże się zprzesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest wlogach serwera. 

 

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę iczas serwera, informacje oprzeglądarce internetowej isystemie operacyjnym zjakiego korzystasz. Logi zapisywane iprzechowywane są na serwerze. 

 

Dane zapisane wlogach serwera nie są kojarzone zkonkretnymi osobami korzystającymi ze strony inie są wykorzystywane przeze mnie wcelu Twojej identyfikacji. 

 

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, aich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.